GDPR

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať ako predaj tovaru alebo služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v prostredí internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej zákazník e-shopu (ďalej len „zákazník“). Pri nákupe v eshope dochádza medzi prevádzkovateľom a zákazníkom k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet ( zmluva uzavretá na diaľku. Súčasťou takejto zmluvy je aj získavanie informácií vrátane osobných údajov zákazníka v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v týchto zásadách spracovania a ochrany osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu: obchodné meno: A & M, s.r.o., sídlo: M. R.Štefánika 81, 023 54 Turzovka, IČO: 48 335 509

email: nabytokturzovka81@gmail.com

Tel. číslo: 0911600716

2. Zodpovedná osoba Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

5. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

6. Účel spracúvania osobných údajov:

Údaje, ktoré poskytne kupujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry, uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). Spracovanie objednávky tovaru - Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym zákazníkom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy. Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe v e-shope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu.

Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov: - pomoc s dokončením vašej objednávky, - podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie - získanie ďalších potrebných informácií

Registračný formulár: Zákazník má možnosť zaregistrovať sa v e-shope, registrovaný zákazník má možnosť využívať ponúkané výhody daného e-shopu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:  meno, priezvisko  adresa  telefónne číslo  e-mailová adresa  heslo  IP adresa Newsletter: zasielanie noviniek a informácií prostredníctvom e-mailu - newsletter -zaregistrovaným odoberateľom. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:  IP adresa  e – mailová adresa Kontaktný formulár: prostredníctvom kontaktného formulára môže zákazník rýchlejšie kontaktovať prevádzkovateľa e-shopu a urýchliť tak vybavenie svojej požiadavky. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:  IP adresa  e – mailová adresa

Sociálne siete: Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook ) je našim záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať

e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa: nabytokturzovka81@gmail.com

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:

– Facebook – nasledujúci link: https://www.facebook.com/policy.php ;

- Instagram https://help.instagram.com/519522125107875;

V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

7. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. a) Váš súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania priameho marketingu

Článok 6 ods.1 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy nakoľko pri objednávke tovaru (predzmluvný vzťah) najčastejšie dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (uzavretej na diaľku medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a dotknutou osobou a s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.) dochádza tak k spracúvaniu osobných údajov zákazníka bez súhlasu zákazníka.

Článok 6 ods.1 písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na plnenie účelu fakturácie, evidencie účtovných dokladov a ďalších nevyhnutných s tým súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa internetového obchodu pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby.

Článok 6 ods. 1 písm. f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

8. Okruh dotknutých osôb:

Zákazníci e-shopu (návštevníci webovej stránky)

9. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky:

Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies, scripts a pixels:

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.

Cookies sa delia

Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webového sídla Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.

Štatistické cookies – Prevádzkovateľ získava štatistiky ohľadom používania svojich webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.

Ako kontrolovať súbory cookies:

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

3.3.Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies,:

Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa https://www.nabytokturzovka.sk/

10. Ako dlho osobné údaje spracovávame? Poskytovanie informácií tretej strane.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo záPo uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona kona č. 395/2002 Z. z. č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorZákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ých zákonov prevádzkovateľ osobné prevádzkovateľ osobné údaje vyúdaje vymaže.maže.

11. Príjemcami osobných údajov

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy. 12. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právo na opravu Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad e-mail? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad prevádzkovateľ môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať. Právo na obmedzenie spracúvania Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali. Právo na prenosnosť údajov Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu. Právo namietať Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.

13. Ako môžete naplniť svoje práva?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: Emailom: : nabytokturzovka81@gmail.com poštou na adresu sídla: M. R.Štefánika 81, 023 54 Turzovka, elektronicky kliknutím na nasledovné odkazy: - žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv: - namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou: - odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov - žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov 14. Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od prevádzkovateľa? Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

15. Kde nás môžete kontaktovať? Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu : nabytokturzovka81@gmail.com alebo písomne na korešpondenčnú adresu: M. R.Štefánika 81, 023 54 Turzovka,

Nadobúda účinnosť dňa: 25.5.2018

Dátum aktualizácie dňa: 01.12.2022

Zásady používania súborov cookies


Článok I


POUŽÍVANIE COOKIES

1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“

v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje

vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými

návštevníkmi.

2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:

- spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a

- účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.

3. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané

prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky

používania. 


Článok II


ČO SÚ COOKIES 

1. Cookies - sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón

atď.), obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať

vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou

cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne

informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na

identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto

dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr.

pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:

- pomocou tzv. „relačného cookies“ - počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné

cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete

nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí

transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov

cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej

Internetovej stránky.

- pomocou tzv. „trvalé cookies“ - pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies

môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré

zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača,

internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém

zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré

cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto

je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal,

aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.


2. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku

našou spoločnosťou.

3. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho

zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích

strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu

(napríklad Google Analytics).

4. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme

získať prístup ku cookies tretích strán.


Článok III

ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES 

Na našej Internetovej stránke https://www.nabytokturzovka.sk/ používame nasledujúce

súbory cookies:

 Nevyhnutné súbory cookies

 Analytické súbory cookies

 Marketingové súbory cookies

1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:

a.       Nevyhnutné súbory cookies: sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky

nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto

súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť.

Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo

správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.

b. Analytické súbory cookies: nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich

webových stránok. Tieto cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás

nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači

vypnúť.

c. Marketingové súbory cookies: sa používajú na vykonávanie personalizovaných

reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej

identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Chceli by sme vás upozorniť, že

odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových

stránkach, avšak už nemusia zodpovedať vašim záujmom.

2. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými

partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie

relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies

dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania

súborov cookies.

3. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies

používaných na týchto webových stránkach.


Článok IV


NASTAVENIE COOKIES 

1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne

nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo

nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a

mazanie cookies.

2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky

fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám

vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.

3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním

nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies.

Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo

vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.

4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným

tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom,

ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba

relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na

príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.

5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete

kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony

cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies

môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie

informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v

záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.

6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie

súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie

podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania. 


Článok V


NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI 

1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané

prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe

akých právnych dôvodov a na aké účely.

2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje

používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.


3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje

používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon

vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky

cookies).

4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho

oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v

prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie - viď vyššie.

5. Pre prípad, že ste nám poskytli svoj súhlas s výkonnostnými súbormi cookies, s funkčnými

súbormi cookies alebo s marketingovými súbormi cookies, môžeme vaše osobné údaje použiť

a spracovať na:

a.       náhľad a analýzu vykonanú za účelom informovania o našich marketingových

stratégiách a na zlepšenie vašej návštevnosti;

b.       identifikáciu a zaznamenanie, kedy ste otvorili webové stránky;

c.       zaznamenanie, kedy sa zapojili do elektronickej komunikácie;

d.       hodnotenie a zlepšovanie našich služieb tak, aby vaša návšteva a používanie webovej

stránky boli užitočnejšie;

e.       zhodnotenie použitia webu, aby sme vám mohli poskytnúť rozšírené služby;

f.        kontrolu kvality, výkonu webových stránok a správu systému;

g.       sledovanie vášho prehliadača na iných weboch a vytváranie profilu vašich záujmov,

aby sa vám zobrazovali relevantné reklamy na iných webových stránkach;

h.       účely zabezpečenia, ako je napríklad prevencia alebo odhalenie podvodnej činnosti.


Článok VI


KONTROLA A MAZANIE COOKIES

1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu

vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť

nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už

nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.

2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie

informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies

a medzipamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.

3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento

konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový

prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.

4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie

„pomocník“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho

zariadenia.

5. Pre odhlásenie zo sledovania Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte

stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


6. Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o

úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že

nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť

za jeho obsah.

7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača

zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna

alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť

bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím

akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí

zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo

vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.


Článok VII

HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN 

1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu

hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k  informáciám o

účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

2. V rámci našej činnosti používame a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a partnermi

tretích strán, ktorí nastavujú alebo čítajú súbory cookies na našich webových stránkach,

pričom nad týmito súbormi nemáme žiadnu kontrolu. Odporúčame, aby ste si kontrolovali

zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany, a to aj napriek tomu, že poskytujeme

zhrnutie súborov cookies tretích strán použitých v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

3. Súbory cookies tretích strán používané v súvislosti s našimi webovými stránkami zahŕňajú:

a.       Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie

našich webových stránok.

b.       Výkonnostné súbory cookies. Používame cookies, aby ste nám pomohli zhromažďovať

informácie, ktoré nám umožňujú analyzovať webovú prevádzku na našich webových

stránkach. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, ktoré sú anonymné, sú

zasielané tretej strane, ktorá prevádzkuje analytické nástroje, ktoré používame na analýzu

zhromaždených informácií a na zlepšenie výkonu webu.

c.       Funkčné súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie funkčnosti a

zabezpečenie webu vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webu.

d.       Marketingové súbory cookies. Tieto cookies sú nastavené prostredníctvom našich

stránoknašimi marketingovými partnermi a slúžia na vytváranie profilu vašich záujmov a

zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale

sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia.


Článok VIII


SLEDOVANIE EMAILOV 

1. Niektoré našou spoločnosťou zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok,

webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy

ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto

informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.

2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete

stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom služby

dostávať e-maily vo formáte jednoduchého textu, alebo neotváraním obrázkov v e-maile.

3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu

uvedenú v podmienkach používania.


Článok IX


ZMENY A KONTAKT 

1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania cookies zo strany

našej spoločnosti, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami alebo ich zverejnením

na našich webových stránkach.

2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť 7 dní po dátume odoslania e-mailu podľa

predchádzajúceho bodu alebo po dátume zverejnenia upravených ustanovení na webových

stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo

spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených

v našich podmienkach používania.