Dodacie podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti A & M, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 81, 023 54 Turzovka


Článok I.

Úvodné ustanovenia


1) Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti A & M, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 81, 023 54 Turzovka, identifikačne číslo 48 335 509, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke číslo 64474/L, oddiel Sro, (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu (e-schop) www.nabytokturzovka.sk

Kontakty:

● info@nabytokturzovka.sk

● zákaznícka linka 0911 600 716

2) Obsah internetovej stránky je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov, ku ktorému majetkové práva vykonáva Predávajúci.

3) Vyplnením objednávkového formulára kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje - uvedené v objednávkovom formulári podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov - bude predávajúci spracúvať na účely nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky internetovej stránky a dodania tovaru. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

4) V prípade, že Tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť prepravcovi potrebný rozsah osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón).

5) Pri objednávaní tovaru prostredníctvom našej internetovej stránky uveďte, prosím, nižšie uvedené údaje:

● ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail,

● ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a označenie nie spotrebiteľ,

(ďalej spolu len „Kupujúci“).

Článok II.

Ako urobiť nákup v e-shope a cena tovaru


1) Tovar je možné objednávať z ponuky nášho internetového obchodu na stránke www.nabytokturzovka.sk vyplnením objednávkového formulára k objednávanému tovaru (ďalej len „Tovar“), alebo telefonicky na mobilnom čísle 0911 600 716 v pracovných dňoch (t.j. Po – Pia: 07:30 – 16:00).

2) Predajné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých druhoch tovaru, pričom cena zahŕňa všetky dane a poplatky, nezahŕňa však cenu za prepravu tovaru (napr. poštovné, dopravné, poplatky). Cena za prepravu tovaru sa automaticky vypočíta a zobrazí v nákupnom košíku po pridaní Tovaru na základe jeho celkovej hmotnosti a veľkosti. V cene za prepravu Tovaru je už zahrnutá i cena balenia.

3) Cena Tovaru zaradeného do predajnej akcie platí do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

4) Predávajúci nie je platcom zákonnom stanovenej dane z pridanej hodnoty a uvedené ceny Tovarov sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty.

5) Cena za Tovar a za prepravu uvedená v nákupnom košíku a v objednávkovom formulári predstavuje celkovú cenu nákupu Predávajúceho, ktorú zaplatí.

6) Predávajúci oboznamuje Kupujúceho s tým, že súčasťou objednávky Tovaru je povinnosť Kupujúceho zaplatiť jeho cenu.

7) Po odoslaní objednávky bude objednávka Kupujúceho spracovaná a na e-mail Kupujúceho doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky, predpokladaný termín dodania a všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky Tovaru Kupujúceho budú dohodnuté e-mailom alebo telefonicky.

8) Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená až v okamihu odoslania potvrdenia objednávky Predávajúcim na e-mail Kupujúceho, ktorý zadal v objednávkovom formulári. Vlastníctvo k Tovaru nadobudne Kupujúci jeho prevzatím.

Článok III.

Dodanie/prevzatie Tovaru

1) Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu Tovar v lehote najneskôr do 90 dní od odoslania potvrdenia objednávky Predávajúcim na e-mail Kupujúceho. Tovar však Predávajúci zvykne expedovať v lehote 2-3 týždňov, ak je na sklade predávajúceho, ak nie je Tovar na sklade Predávajúceho je lehota dodania Tovaru uvedená priamo v nákupnom košíku. Dodanie Tovaru uskutočňuje Predávajúci počas pracovných dní od 8:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodaní Tovaru bude Kupujúci informovaný.

2) Pri preberaní tovaru bude kupujúcemu doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň potvrdenie objednávky tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad bude zaslaný Kupujúcemu e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia Tovaru, ak nebol doručený Kupujúcemu priamo pri dodaní Tovaru alebo skôr.

3) V nákupnom košíku na stránke www.nabytokturzovka.sk bude uvedená celková cena nakúpeného tovaru vrátane daní a poplatkov a cena za prepravu, ktorú má predávajúci zaplatiť. Cena za tovar vrátane ceny za prepravu tovaru je splatná do 5 (piatich) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Spôsob platby za tovar bude uvedený v potvrdení o prijatí objednávky. Dátum zaplatenia ceny nakúpeného tovaru je dátum pripísania sumy zodpovedajúcej celkovej cene tovaru vrátane ceny za prepravu na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby, alebo okamih prevzatia tovaru, v prípade platby na dobierku.

4) V prípade platby na dobierku kupujúci uhrádza predávajúcemu sumu v hotovosti pri preberaní tovaru.

5) Kupujúci môže zrušiť objednávku tovaru bez udania dôvodu do 48hodín od objednania. V prípade zrušenia objednávky po expedícii tovaru kupujúcemu sa zaväzuje kupujúci uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady s tým súvisiace.

6) Predávajúci nemusí splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v prípade vypredania zásob tovaru, nedostupnosti materiálov potrebných na výrobu tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.nabytokturzovka.sk

Článok IV.

Zodpovednosť za vady tovaru


1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia v rozpore so zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

2) Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci sa zaväzuje vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak mu to nespôsobí závažné ťažkosti.

3) Záruka za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe je daná zákonom, ktorým je občiansky zákonník, pričom záručná doba je 24 mesiacov, s prihliadnutím na druh a účel využitia tovaru.

4) Reklamáciu (uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru) sa kupujúci zaväzuje bezodkladne uplatniť u predávajúceho na adrese jeho sídla, výsledkom čoho môže byť vybavenie reklamácie ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu jedným z hore uvedených spôsobov v lehote 30 dní od jej uplatnenia kupujúcim.

Článok V.

Právo na odstúpenie od zmluvy


1) Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať s opatrnosťou riadneho hospodára spôsobom, ako je obvyklé. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe, alebo emailom na adrese info@nabytokturzovka.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár (ktorého vzor je na konci týchto všeobecných obchodných podmienok) na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, súčasne s odstúpením od zmluvy, zaslať aj číslo účtu, na ktorý žiada zaslať finančné vysporiadanie. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru, alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov


1) Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s.

Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

2) Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.

3) Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139, fax č.: 041/ 7632 139.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia


1) Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia ● zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom písomné oznámenie ich zmeny je splnené umiestnením na internetovej stránke www.nabytokturzovka.sk

3) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, s ktorými sa Kupujúci oboznámil a sú mu známe.VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– A & M, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 81, 023 54 Turzovka, identifikačne číslo 48 335 509, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke číslo 64474/L, oddiel Sro, :

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............Zákon č. 102/2014

§ 3

 

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

(1)

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)

a)

hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

b)

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

c)

telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

d)

adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

e)

celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

f)

cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

g)

platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

h)

informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

i)

informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

j)

informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,

k)

informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

l)

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,19)

m)

informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

n)

informáciu o existencii príslušných kódexov správania,21) ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

o)

informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

p)

informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

q)

informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

r)

informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

s)

informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

t)

informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

(2)

Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade

a)

zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,

b)

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

(3)

Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(4)

Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2.

(5)

Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

(6)

Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť.

(7)

Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho povinnosť podľa § 4 ods. 1.

(8)

Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci.

Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

§ 4

(1)

Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických prostriedkov, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a)e)o) a p).

(2)

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

(3)

Ak je nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

(4)

Na webovom sídle predávajúceho musia byť najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu.