Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti A & M, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 81, 023 54 Turzovka


Článok I.
Úvodné ustanovenia 


1)    Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti A & M, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 81, 023 54 Turzovka, identifikačne číslo 48 335 509, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke číslo 64474/L, oddiel Sro, (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu (e-schop) www.nabytokturzovka.sk 
Kontakty:
● info@nabytokturzovka.sk
● zákaznícka linka 0911 600 716

2)  Obsah internetovej stránky je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z.autorský zákon , v znení neskorších predpisov ,ku ktorému majetkové práva vykonáva Predávajúci .
3)    Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje - uvedené v objednávkovom formulári podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov - bude Predávajúci spracúvať na účely nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky internetovej stránky a dodania Tovaru. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
4)    V prípade, že Tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť prepravcovi potrebný rozsah osobných údajov pre bezproblémové doručenie Tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón).
5)    Pri objednávaní Tovaru prostredníctvom našej internetovej stránky uveďte, prosím, nižšie uvedené údaje:
● ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail,
● ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a označenie nie spotrebiteľ,
(ďalej spolu len „Kupujúci“).

Článok II.
Ako urobiť nákup v e-shope a cena Tovaru


1)    Tovar je možné objednávať z ponuky nášho internetového obchodu na stránke www.nabytokturzovka.sk vyplnením objednávkového formulára k objednávanému tovaru (ďalej len „Tovar“), alebo telefonicky na mobilnom čísle 0911 600 716 v pracovných dňoch (t.j. Po – Pia: 07:30 – 16:00).
2)    Predajné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých druhoch tovaru, pričom cena zahŕňa všetky dane a poplatky, nezahŕňa však cenu za prepravu tovaru (napr. poštovné, dopravné, poplatky). Cena za prepravu tovaru sa automaticky vypočíta a zobrazí v nákupnom košíku po pridaní tovaru na základe jeho celkovej hmotnosti a veľkosti. V cene za prepravu tovaru je už zahrnutá i cena balenia.
3)    Cena tovaru zaradeného do predajnej akcie platí do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
4)    Predávajúci  je platcom zákonnom stanovenej dane z pridanej hodnoty a uvedené ceny tovarov sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty.
5)    Cena za tovar a za prepravu uvedená v nákupnom košíku a v objednávkovom formulári predstavuje celkovú cenu nákupu Predávajúceho, ktorú zaplatí.
6)    Predávajúci oboznamuje kupujúceho s tým, že súčasťou objednávky tovaru je povinnosť kupujúceho zaplatiť jeho cenu.
7)    Po odoslaní objednávky bude objednávka kupujúceho spracovaná a na e-mail kupujúceho doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky, predpokladaný termín dodania a všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky tovaru kupujúceho budú dohodnuté e-mailom alebo telefonicky.
8)    Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená až v okamihu odoslania potvrdenia objednávky Predávajúcim na e-mail kupujúceho, ktorý zadal v objednávkovom formulári. Vlastníctvo k tovaru nadobudne Kupujúci jeho prevzatím.

Článok III.
Dodanie/prevzatie Tovaru

1)    Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 90 dní od odoslania potvrdenia objednávky pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúcim na e-mail kupujúceho. Tovar však predávajúci zvykne expedovať v lehote 2-3 týždňov, ak je na sklade predávajúceho, ak nie je tovar na sklade  predávajúceho je lehota dodania tovaru uvedená priamo pri produkte. Dodanie Tovaru uskutočňuje predávajúci počas pracovných dní od 07:30 – 18:00, o presnom dni expedície a dodaní tovaru bude kupujúci informovaný.
2)    Pri preberaní tovaru bude kupujúcemu doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň potvrdenie objednávky tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad bude zaslaný kupujúcemu e-mailom, ak nebol doručený kupujúcemu priamo pri dodaní Tovaru alebo skôr.
3)    V nákupnom košíku na stránke www.nabytokturzovka.sk bude uvedená celková cena nakúpeného tovaru vrátane daní a poplatkov a cena za prepravu, ktorú má predávajúci zaplatiť. Cena za tovar vrátane ceny za prepravu tovaru je splatná do 5 (piatich) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Spôsob platby za tovar bude uvedený v potvrdení o prijatí objednávky. Dátum zaplatenia ceny nakúpeného tovaru je dátum pripísania sumy zodpovedajúcej celkovej cene tovaru vrátane ceny za prepravu na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby, alebo okamih prevzatia tovaru, v prípade platby na dobierku.
4)    V prípade platby na dobierku je kupujúci povinný uhradiť v hotovosti celkovú sumu pri prevzatí tovaru.  
5)     Kupujúci môže zrušiť objednávku tovaru bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky 0911 600 716.
V prípade zrušenia objednávky po expedícii tovaru kupujúcemu sa zaväzuje kupujúci uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady s tým súvisiace.

6)    Predávajúci nemusí splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v prípade vypredania zásob tovaru, nedostupnosti materiálov potrebných na výrobu tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.nabytokturzovka.sk
 

Článok IV.
Zodpovednosť za vady tovaru


1)    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia v rozpore so zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
2)    Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci sa zaväzuje vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak mu to  nespôsobí závažné ťažkosti.
3)    Záruka za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe je daná zákonom, ktorým je občiansky zákonník, pričom záručná doba je 24 mesiacov, s prihliadnutím na druh a účel využitia Tovaru.
4)    Reklamáciu (uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru) sa kupujúci zaväzuje bezodkladne uplatniť u predávajúceho na adrese jeho sídla, výsledkom čoho môže byť vybavenie reklamácie ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu jedným z hore uvedených spôsobov v lehote 30 dní od jej uplatnenia Kupujúcim.

Článok V.
Právo na odstúpenie od zmluvy


1)    Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť,ale nepoškodiť, nepoužívať a nemontovať. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo emailom na adrese info@nabytokturzovka.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár (ktorého vzor je na konci týchto všeobecných obchodných podmienok) na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje dohodnúť s predávajúcim akým spôsobom sa budú vrátené finančne prostriedky kupujúcemu. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

Článok VI.
Alternatívne riešenie sporov


1)  Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s.
Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
2)    Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.
3)    Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139, fax č.: 041/ 7632 139.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia


1)    Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia ● zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.    
2)    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom písomné oznámenie ich zmeny je splnené umiestnením na internetovej stránke www.nabytokturzovka.sk
3)    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, s ktorými sa Kupujúci oboznámil a sú mu známe.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– A & M, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 81, 023 54 Turzovka, identifikačne číslo 48 335 509, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke číslo 64474/L, oddiel Sro, :
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............

Zákon č. 102/2014
§ 3
 
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
(1)
Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)
a)
hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
c)
telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
d)
adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
e)
celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
f)
cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
g)
platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
h)
informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
i)
informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
j)
informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
k)
informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
l)
poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,19)
m)
informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
n)
informáciu o existencii príslušných kódexov správania,21) ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
o)
informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
p)
informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
q)
informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
r)
informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
s)
informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
t)
informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
(2)
Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade
a)
zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,
b)
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
(3)
Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
(4)
Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
(6)
Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť.
(7)
Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho povinnosť podľa § 4 ods. 1.
(8)
Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci.
Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
§ 4
(1)
Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických prostriedkov, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), e), o) a p).
(2)
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.
(3)
Ak je nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.
(4)
Na webovom sídle predávajúceho musia byť najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu.
(5)
Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b),e), h) a o) tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.
(6)
Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný
a)
poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
b)
vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).
(7)
V prípade zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný súhlas podľa odseku 6 zaznamenaný na trvanlivom nosiči.
(8)
Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný
a)
poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a
b)
vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).
(9)
Ustanovenia o elektronickom uzatváraní zmlúv a zadávaní elektronických objednávok podľa osobitného predpisu22) nie sú dotknuté.
§ 5
(1)
Ak predávajúci telefonicky kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy, musia byť spotrebiteľovi na začiatku každého rozhovoru oznámené identifikačné údaje predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej sa hovor uskutočňuje, v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. b), obchodný zámer telefonickej komunikácie, a ak ide o odplatnú zmluvu, aj informácia o povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu alebo uhradiť iné náklady a poplatky.
(2)
Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu predávajúceho podľa odseku 1, je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa s obsahom návrhu v písomnej forme23) doručené predávajúcemu.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 má predávajúci aj vtedy, ak kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na zmenu uzavretej zmluvy.
(4)
Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov získaných počas telefonického rozhovoru podľa odseku 1 podľa osobitného predpisu.24)
§ 6
(1)
Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať
a)
všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, a
b)
potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak boli poskytnuté.
(2)
Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči
a)
vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy,
b)
potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak boli poskytnuté


                    Zákon č. 250/2007
Povinnosti predávajúceho
§ 4
(1)
Predávajúci je povinný
a)
predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
b)
predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
c)
predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,10)
d)
správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
e)
zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
f)
dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom11) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
g)
predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
h)
zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
i)
poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
j)
uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu tovarov a služieb, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS), pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je povinný spotrebiteľ za také volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátke textové správy (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky predávajúci.
(2)
Predávajúci nesmie
a)
ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
b)
upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3,
c)
používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.1)
(3)
Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom.11a) Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov.12) Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak
a)
predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
b)
viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov alebo poskytovania služieb.
(4)
Skutočnosti podľa odseku 3 písm. a) a b) je predávajúci povinný preukázať na výzvu orgánu dozoru.
(5)
Ak na riadne užívanie výrobku alebo služby je potrebné užívanie iného výrobku alebo inej služby a tieto výrobky alebo služby nadobudol spotrebiteľ spoločne u toho istého predávajúceho a spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe jedného z týchto výrobkov alebo služieb podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa tohto zákona, vzniká mu aj právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe druhého výrobku alebo služby, ktorých riadne užívanie je tým znemožnené.
(6)
Ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru.
(7)
Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, dokedy sú rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania spotrebiteľovi.
(8)
Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 až 9 tým nie sú dotknuté. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.
(9)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a zákaz podľa odseku 2 písm. b) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa.
(10)
Ak predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným predpisom12a) zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky,12b) považuje sa také konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.12c)
(11)
Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo poskytnutý elektronický obsah,12ca) ktorý si spotrebiteľ neobjednal. Nečinnosť spotrebiteľa po prijatí nevyžiadanej dodávky podľa prvej vety nemá za následok vznik akýchkoľvek nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
§ 4a
(1)
Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky
a)
za použitie platobného prostriedku12cb) alebo
b)
za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb12cc) za poskytnutú platobnú službu.
(3)
Telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie byť číslom služby so zvýšenou tarifou.
(4)
Platbu inú ako je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky podľa § 10a ods. 1 písm. d) je spotrebiteľ povinný zaplatiť, len ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky. Dôkazné bremeno o udelení výslovného súhlasu podľa prvej vety znáša predávajúci.
(5)
Predávajúci nesmie na účely získania súhlasu podľa odseku 4 ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone predchádzajúcom uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe. Ak bol súhlas spotrebiteľa získaný v rozpore s prvou vetou, spotrebiteľ nie je povinný túto dodatočnú platbu uhradiť.
(6)
Predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.

Platné od : 01.12.2016